Cookie Policy

Cookie Policy

นโยบายการใช้บริการ

  1. การใช้บริการ จะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการในการใช้งานเว็บไซต์ กรณีให้ข้อมูลเท็จ เรามีสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  2. ผู้ใดละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล ใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างเพื่อการใช้งานเว็บไซด์ ถือว่ามีความผิด มีโทษตามที่กฎหมายกำหนด 
  3. การลงข้อมูลในเว็บของผู้ใช้บริการ หากเกิดความเสียหายต่อสถานที่ หรือ บุคคล ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการลงข้อมูลของผู้ใช้บริการใด ๆ ทั้งสิ้น ทุกกรณี
  4. เราไม่อนุญาตให้ใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร ไม่ละเมิดบุคคลอื่น หากมีการละเมิด ทางเรามีสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการได้ 
  5. ข้อมูลของผู้ใช้บริการ จะถูกเก็บเป็นความลับ ทางเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณก่อนได้รับอนุญาต ดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของเราถือว่าคุณได้อนุญาตแล้ว หรือ นอกจากจะได้รับคำขอจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง 
     

Want to Become a Real Estate Agent?

We'll help you to grow your career and growth.
Sign Up Today